Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ping aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag de informatie op deze website niet publiceren of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ping.

Ping kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ping.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. 

Ping sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ping.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.ping.nl te kunnen raadplegen.